กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเดชา ทะมานันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6