โปรแกรมคำนวณตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ปี2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.21 KB
1.1.1(1) เครื่องมือประเมินการอ่าน เขียน สื่อสารไทย
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.75 KB
1.1.1(2) เครื่องมือประเมิน อ่าน ฟัง สื่อสาร ภาษาอังกฤษ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.19 KB
1.1.1(3) เครื่องมือประเมินการคิดคำนวณ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.98 KB
1.1.2 โปรแกรมคำนวณด้านการคิดเวิเคราะห์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.1 KB
1.1.3 โปรแกรมคำนวณด้านนวัตกรรม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.51 KB
1.1.4 โปรแกรมคำนวณประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.15 KB
1.1.6 โปรแกรมคำนวณมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.05 KB
1.2.1 โปรแกรมคำนวณการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.19 KB
1.2.2 โปรแกรมคำนวณความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.58 KB
1.2.3โปรแกรมคำนวณการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.56 KB
1.2.4 โปรแกรมคำนวณสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.33 KB
2.3 โปรแกรมคำนวณการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.08 KB
2.4 โปรแกรมคำนวณสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.99 KB
2.5โปรแกรมคำนวณการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.93 KB
2.6โปรแกรมคำนวณการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.92 KB
3.1 โปรแกรมคำนวณการประเมินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.24 KB
3.2 โปรแกรมคำนวณการประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.06 KB
3.3 โปรแกรมคำนวณกการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.08 KB
3.4 โปรแกรมคำนวณการประเมินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.22 KB
3.5 โปรแกรมคำนวณการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.23 KB
ตัวอย่างการบันทึกรายงานผลการประเมินตามมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.5 KB